Διαδικασία Επιλογής Φορέα Διαχείρισης

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, περιγράφονται τα στάδια για την επιλογή φορέα διαχείρισης μέχρι την σύναψη και την υπογραφή σύμβασης.