Τροποποίηση Έγκρισης Λειτουργίας ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ

Με την υπ’ αριθ. 199.1/23-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΖΑ146Ψ8ΟΖ-ΣΒΓ) απόφαση της 199ης/23-11-2022 τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΑΝ, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4819/2021, η υπ’ αριθ. 170.1/25-06-2020 απόφαση έγκρισης της ΑΝΑΕΚΚ. Με την έκδοση της νέας απόφασης η εταιρεία μας επέκτεινε την δραστηριότητά της σε 9 ακόμη Περιφερειακές Ενότητες.
Ταυτόχρονα αναθεωρήθηκε ο κατάλογος χρηματικών εισφορών ανά τόνο και ρεύμα αποβλήτου. Ως εκ τούτου από 7 Δεκεμβρίου 2022 ισχύει ο νέος κατάλογος χρηματικών εισφορών των υπόχρεων διαχειριστών, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον όρο Α.6.9 της ανωτέρω απόφασης, για τα ήδη συμβασιοποιημένα έργα οι χρηματικές εισφορές δεν αλλάζουν μόνο στην περίπτωση κατά την οποία το έργο έχει ξεκινήσει, δηλαδή έχει αρχίσει ήδη η διακίνηση των ΑΕΚΚ μέσω του ΣΣΕΔ.

Share