ΑΝΑΕΚΚ A.E.

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΑΝΑΕΚΚ Α.Ε.», αποτελεί φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εγκεκριμένο από τον  Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Ιδρύθηκε το 2014 κατόπιν έγκρισης του ΕΟΑΝ, ενώ το 2020 η έγκρισή του ανανεώθηκε για ακόμη μία εξαετία μέχρι και το 2025, λαμβάνοντας ταυτόχρονα και την απαραίτητη τεχνική επάρκεια για την αποκατάστασης ανενεργών λατομικών χώρων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 72.5.1/2016 απόφαση ΔΣ του ΕΟΑΝ.

Σκοπός

Σκοπός του ΣΣΕΔ είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος των εργασιών ορθής διαχείρισης των ΑΕΚΚ και των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την ανακύκλωσή τους με στόχο την αξιοποίηση των υλικών και την επαναπροώθησή τους στο ρεύμα της αγοράς. Παράλληλα, λειτουργεί ως ενημερωτικός φορέας με σκοπό την προώθηση της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ και την ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά κυρίως των άμεσα και έμμεσα συμβαλλόμενων με τον κατασκευαστικό κλάδο (μηχανικούς, τεχνικές εταιρίες, χωματουργούς, μονάδες επεξεργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς). Προς εκπλήρωση των στόχων του, το ΣΣΕΔ συνεργάζεται με αδειοδοτημένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση ή/και επεξεργασία των ΑΕΚΚ και την εν γένει διαχείρισής τους, είτε προς το σκοπό της ανακύκλωσης τους είτε προς το σκοπό της αξιοποίησης τους μέσω της αποκατάστασης ανενεργών και ενεργών λατομείων καθώς και  αναπλάσεων χώρων.

  • Οργάνωση & έλεγχος ορθής διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ
  • Συντονισμός διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την ανακύκλωση.
  • Ενημερωτικός φορέας με σκοπό την προώθηση της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ.
  • Ευαισθητοποίηση & ενημέρωση σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης των ΑΕΚΚ.
300
φορείς(δημόσιοι και ιδιωτικοί) σε συνεργασία
2000
έργα εντός της Περιφέρειας Αττικής
1000000
τόνοι ανακύκλωσης ΑΕΚΚ

Με τη μέχρι σήμερα λειτουργία του η ΑΝΑΕΚΚ, μέσω της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με πάνω από 300 δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρείες, σε περισσότερα από 2.000 έργα, μόνο εντός της Περιφέρειας Αττικής, έχει συνεισφέρει στην ανακύκλωση άνω των 1.000.000 τόνων ΑΕΚΚ κατά την τελευταία διετία, παράγοντας δευτερογενή υλικά υψηλής ποιότητας.

Τον Φεβρουάριο του 2021, πραγματοποιήθηκε η έναρξη λειτουργίας του πρώτου Πανελλαδικά Οργανωμένου Χώρου Διάθεσης Αδρανών Υλικών και Καταλοίπων που προκύπτουν από την επεξεργασία των παραγόμενων εντός της Περιφέρειας Αττικής ΑΕΚΚ. Αποτελεί το επιστέγασμα μίας πολυετούς προσπάθειας που ξεκίνησε το έτος 2014 από την ΑΝΑΕΚΚ και που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2020 με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του δημόσιου ανενεργού λατομικού χώρου μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και της ΑΝΑΕΚΚ. Πρόκειται για ένα έργο πνοής για την Αττική, το οποίο αφενός δίνει πλέον ουσιαστική λύση στην διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής, αποτρέποντας την ανεξέλεγκτη διάθεση αυτών, αφετέρου έχει ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση και οικολογική ανασυγκρότηση μιας υποβαθμισμένης περιοχής και την δημιουργία ενός πνεύμονα πρασίνου.

Ενδιαφέρεστε για ανακύκλωση ΑΕΚΚ;