Προφίλ

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ», αποτελεί φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εγκεκριμένο από τον  Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Ιδρύθηκε το 2014 με γεωγραφική εμβέλεια αρχικά την Περιφέρεια Αττικής, ενώ το 2020 η έγκρισή του ανανεώθηκε για ακόμη μία εξαετία μέχρι το 2026, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά του και λαμβάνοντας ταυτόχρονα την απαραίτητη τεχνική επάρκεια για την αποκατάσταση ανενεργών λατομικών χώρων. Στοχεύοντας στην αύξηση τόσο των συνεργαζόμενων με αυτή διαχειριστών, όσο και των διαχειριζόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ, προς επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, το 2022 επέκτεινε εκ νέου την γεωγραφική του εμβέλεια, η οποία ανέρχεται πλέον σε 18 Περιφερειακές Ενότητες (πληθυσμιακή κάλυψη 47,6%).

 

Σκοπός

Σκοπός του ΣΣΕΔ είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος των εργασιών ορθής διαχείρισης των ΑΕΚΚ και των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την ανακύκλωσή τους, με στόχο την αξιοποίηση των υλικών και την επαναπροώθησή τους στο ρεύμα της αγοράς. Παράλληλα, λειτουργεί ως ενημερωτικός φορέας με σκοπό την προώθηση της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ και την ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά κυρίως των άμεσα και έμμεσα συμβαλλόμενων με τον κατασκευαστικό κλάδο (μηχανικούς, τεχνικές εταιρίες, χωματουργούς, μονάδες επεξεργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς). Προς εκπλήρωση των στόχων του, το ΣΣΕΔ συνεργάζεται με αδειοδοτημένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση ή/και επεξεργασία των ΑΕΚΚ και την εν γένει διαχείρισής τους, είτε προς το σκοπό της ανακύκλωσής τους είτε προς το σκοπό της αξιοποίησής τους με την χρήση τους σε εργασίες επιχωματώσεων, αποκατάστασης ανενεργών και ενεργών λατομείων, επικάλυψης χώρων υγειονομικής ταφής και γενικά αναμόρφωσης υποβαθμισμένων τοπίων.

 

  • Οργάνωση & έλεγχος ορθής διαχείρισης των ΑΕΚΚ
  • Συντονισμός διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την ανακύκλωση.
  • Ενημερωτικός φορέας με σκοπό την προώθηση της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ.
  • Ευαισθητοποίηση & ενημέρωση σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης των ΑΕΚΚ.

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

300
συνεργαζόμενοι φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί)
3000
συμβάσεις έργων
2000000
τόνοι διαχειριζόμενων ΑΕΚΚ

Η ΑΝΑΕΚΚ, όντας πρωτοπόρα στον κλάδο της, αδειοδότησε τον πρώτο Πανελλαδικά Οργανωμένο Χώρο Διάθεσης Αδρανών Υλικών και Καταλοίπων που προκύπτουν από την επεξεργασία ΑΕΚΚ, ο οποίος λειτουργεί από τις αρχές του 2021 στην Αττική, δίνοντας καθοριστική λύση στο οξύτατο πρόβλημα τελικής διάθεσης – αξιοποίησης των υλικών αυτών. Τη λειτουργία του εν λόγω χώρου, έχει αγκαλιάσει το σύνολο των εμπλεκόμενων με τον κατασκευαστικό κλάδο, όντας ο μοναδικός ακόμα στην Αττική νόμιμος και οργανωμένος αποδέκτης αμιγώς για απόβλητα αυτών των κατηγοριών. Στα δύο πρώτα χρόνια, έχει δεχθεί περί τα 2.000.000 τόνους αποβλήτων εκσκαφών και αδρανών καταλοίπων επεξεργασίας ΑΕΚΚ, ποσότητα η οποία σε διαφορετική περίπτωση, θα διατίθεντο ανεξέλεγκτα σε χωράφια, ρέματα, δασικές εκτάσεις κλπ.

Τονίζεται ότι, με την ανάπτυξη της ανωτέρω δραστηριότητας το περιβαλλοντικό όφελος είναι διπλό, καθώς πέραν της ουσιαστικής λύσης που δίδεται στη διαχείριση των αποβλήτων της κατασκευαστικής δραστηριότητας, επιτυγχάνεται και η βέλτιστη δυνατή αξιοποίησή τους, προς το σκοπό της αποκατάστασης μιας θιγείσας και υποβαθμισμένης από την πρότερη λατομική δραστηριότητα περιοχής. Βασική επιδίωξη των εργασιών εντός του ανωτέρω χώρου είναι η μορφολογική ανάπλαση του τοπίου και η βλαστητική αποκατάσταση – αναδάσωση της έκτασης, με τελικό σκοπό την οικολογική ανασυγκρότηση της περιοχής και την αύξηση του δυναμικού μελλοντικής αξιοποίησής της.

Στο πλαίσιο της 5ης Διεθνούς Έκθεσης VERDE TEC 2023 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση των Green Greek Awards κατά την οποία η ΑΝΑΕΚΚ απέσπασε το βραβείο «Αποκατάσταση Λατομείου» στην κατηγορία «Αποκατάσταση Περιβάλλοντος», για την ανωτέρω δράση της.

Ενδιαφέρεστε για συνεργασία;