ΑΝΑΕΚΚ A.E.

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων «Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Αττικής Α.Ε.» (με διακρτικό τίτλο ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ), αποτελεί εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εγκεκριμένη από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Ιδρύθηκε το 2014 κατόπιν έγκρισης του ΕΟΑΝ, ενώ πρόσφατα η έγκριση του ανανεώθηκε για ακόμη μία εξαετία μέχρι και το 2025, λαμβάνοντας και την απαραίτητη τεχνική επάρκεια για την υποχρέωση ανάληψης αποκατάστασης ανενεργών λατομικών χώρων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 72.5.1/2016 απόφαση ΔΣ του ΕΟΑΝ.

Σκοπός

Σκοπός του ΣΣΕΔ είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος των εργασιών σχετικά με την ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ, αλλά και των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την ανακύκλωση τους, μέχρι την επαναχρησιμοποίηση και την επαναπροώθησή τους στο ρεύμα της αγοράς.
Παράλληλα, λειτουργεί ως ενημερωτικός φορέας με σκοπό την προώθηση της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ και την ευαισθητοποίηση όλων των άμεσα καιέμμεσα συμβαλλόμενων με τον κατασκευαστικό κλάδο (μηχανικούς, τεχνικές εταιρίες, χωματουργούς, μονάδες επεξεργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς) σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης αυτών και τις απαιτήσεις της σε κάθε στάδιο. Προς εκπλήρωση των στόχων του, το ΣΣΕΔ συνεργάζεται με αδειοδοτημένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση ή/και επεξεργασία των ΑΕΚΚ είτε προς το σκοπό της ανακύκλωσης τους είτε προς το σκοπό της αξιοποίησης τους μέσω της αποκατάστασης ανενεργών ή/και ενεργών λατομείων καθώς και αναπλάσεων χώρων.

  • Οργάνωση & έλεγχος ορθής διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ
  • Συντονισμός διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την ανακύκλωση.
  • Ενημερωτικός φορέας με σκοπό την προώθηση της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ.
  • Ευαισθητοποίηση & ενημέρωση σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης των ΑΕΚΚ.
200
φορείς(δημόσιοι και ιδιωτικοί) σε συνεργασία
500
έργα εντός της Περιφέρειας Αττικής
120000
τόνοι ανακύκλωσης ΑΕΚΚ

Με τη μέχρι σήμερα λειτουργία του το ΣΣΕΔ «ΑΝΑΕΚΚ Α.Ε.», μέσω της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με πάνω από 200 δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρείες, σε περισσότερα από 500 έργα εντός της Περιφέρειας Αττικής, έχει συνεισφέρει στην ανακύκλωση άνω των 120.000 τόνων ΑΕΚΚ παράγοντας δευτερογενή υλικά υψηλής ποιότητας.
Στο πλαίσιο ανάπτυξης του ΣΣΕΔ, πρόσφατα εγκρίθηκε επέκταση της γεωγραφικής του εμβέλειας και στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, ενώ βάσει σταθερού προγραμματισμού επιδιώκεται η περαιτέρω σταδιακή επέκταση της εμβέλειας σε περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Ενδιαφέρεστε για ανακύκλωση ΑΕΚΚ;