Χρηματική Εισφορά

Χρηματική Εισφορά Επεξεργασίας ΑΕΚΚ ανά τόνο και κατηγορία

Ρεύμα ΑΕΚΚ

α/α Κωδικός ΕΚΑ Ανάλυση με κωδικούς ΕΚΑ Περιγραφή

Χρηματική Εισφορά (€)

1. Απόβλητα εκσκαφών

1Α.

17 05 04

Καθαρά γαιώδη

1,45

1Β.

17 05 04

17 05 06

Καθαρά χώματα με προσμίξεις αδρομερών υλικών

1,55

1Γ.

17 05 04

17 05 06

Καθαρά βραχώδη υλικά με μικρή περιεκτικότητα σε άμμο

1,65

2. Προδιαλεγμένα αδρανή

2.

17 01 01

Σκυρόδεμα (άοπλο)

2,50

17 03 02

Απόβλητα απόξεσης ασφάλτου

17 05 08

Έρμα σιδηροτροχιών

01 04 13

Απόβλητα από την κοπή & το πριόνισμα πέτρας

10 13 14

Απόβλητα σκυροδέματος & λάσπης σκυροδέματος

3. Μέταλλα

3.

17 04 01

Χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος

0
17 04 02

Αλουμίνιο

17 04 03

Μόλυβδος

17 04 04

Ψευδάργυρος

17 04 05

Σίδηρος, χάλυβας

17 04 06

Κασσίτερος

17 04 07

Ανάμεικτα μέταλλα

17 04 11

Καλώδια

4. Απόβλητα κατεδάφισης (με μικρές προσμείξεις)

4.

17 01 01

Σκυρόδεμα (οπλισμένο)

4,76

17 01 02

Τούβλα

17 01 03

Πλακίδια & κεραμικά

17 01 07

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03

Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων & κεραμικών

5. Απόβλητα κατεδάφισης (με προσμείξεις)

5.

17 09 04 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03,  17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02

Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών & κατεδαφίσεων

10,38

6. Απόβλητα κατασκευών, επισκευών & ανακαινίσεων 6. 17 09 04 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02

Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών, κατεδαφίσεων & ανακαινίσεων

24,42

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%