Νέες Υποχρεώσεις για τις Επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες Συλλογής & Μεταφοράς ΑΕΚΚ

Με την ψήφιση του Νόμου 4685/2020, άλλαξαν οι απαιτήσεις προς τους συλλέκτες μεταφορείς των ΑΕΚΚ. Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες φορτηγών ΔΧ, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, είναι υποχρεωμένοι:

α) να εγγραφούν και να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) άρθρο 42 του Ν. 4042/2012 όπως ισχύει

β) να έχουν συμβληθεί με ένα τουλάχιστον εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ όπως ισχύει

και

γ) να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο θα αναγράφει ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και ότι καλύπτεται η επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση με υποχρεωτικό ασφαλισμένο κεφάλαιο κατ ελάχιστο 100.000 ΕΥΡΩ. Πρόκειται ουσιαστικά για ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης για τη Συλλογή και Μεταφορά Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων σύμφωνα με τον Ν 4685/2020 άρθρο 85.

 

Τέλος, με βάση το ίδιο άρθρο (Ν 4685/2020 άρθρο 85), καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας συλλογής και μεταφοράς.

 

Η καταληκτική ημερομηνία ισχύος του νόμου είναι η 7η Οκτωβρίου 2020 και επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η προσκόμιση συμβολαίου Αστικής Ευθύνης στα συνεργαζόμενα ΣΣΕΔ.

Share