Νέες Ενισχύσεις Αναπτυξιακού Νόμου

Δημοσιεύτηκε το νέο Καθεστώς Ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 <<Επιχειρηματικότητα 360>> στο οποίο υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στις επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων και επιδοτεί έως και 75%.

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες:
1. Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων
2. Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων
4. Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
5. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας
6. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
7. Δαπάνες συμμετοχής ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
8. Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Πιστοποιήσεις

Ελάχιστο Ύψος Επενδύσεων:
1. Για Μεγάλες Επιχειρήσεις: 1.000.000€
2. Για Μεσαίες Επιχειρήσεις: 500.000€
3. Για Μικρές Επιχειρήσεις : 250.000€
4. Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: 100.000€
5. Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: 50.000€

Το ποσοστό της επιχορήγησης εξαρτάται από την περιοχή στην οποία εδρεύει η εκάστοτε επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φακέλου είναι 10 Απριλίου. Ωστόσο λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτείται σχετικά με την προετοιμασία του φακέλου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενεργήσουν άμεσα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΑΝΑΕΚΚ.

Share