Κόστος Διαχείρισης

Χρηματική Εισφορά Διαχειριστών ΑΕΚΚ ανά τόνο και ρεύμα αποβλήτων

Ρεύμα ΑΕΚΚ

Α/Α

Κωδικός ΕΚΑ

Ανάλυση με κωδικούς ΕΚΑ

Περιγραφή

Χρηματική Εισφορά (€/τόνο)

1. Απόβλητα εκσκαφών

1Α.

17 05 04

 

Καθαρά γαιώδη

1,45

1Β.

17 05 04

17 05 06

 

Καθαρά χώματα με προσμίξεις αδρομερών υλικών

1,55

1Γ.

17 05 04

17 05 06

 

Καθαρά βραχώδη υλικά με μικρή περιεκτικότητα σε χώμα

1,65

2. Προδιαλεγμένα αδρανή

2.

17 01 01

 

Σκυρόδεμα (άοπλο)

2,50

17 03 02

 

Απόβλητα απόξεσης ασφάλτου

17 05 08

 

Έρμα σιδηροτροχιών

01 04 13

 

Απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας

10 13 14

 

Απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος

3. Μέταλλα

3.

17 04 01

 

Χαλκός, μπρούτζος, ορείχαλκος

0,00

17 04 02

 

Αλουμίνιο

17 04 03

 

Μόλυβδος

17 04 04

 

Ψευδάργυρος

17 04 05

 

Σίδηρος και χάλυβας

17 04 06

 

Κασσίτερος

17 04 07

 

Ανάμεικτα μέταλλα

17 04 11

 

Καλώδια

4. Απόβλητα κατεδάφισης (με μικρές προσμίξεις)

4.

17 01 01

 

Σκυρόδεμα (οπλισμένο)

4,76

17 01 02

 

Τούβλα

17 01 03

 

Πλακίδια & κεραμικά

17 01 07

17 01 01,

17 01 02,

17 01 03

Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων & κεραμικών

5.Απόβλητα κατεδάφισης (με προσμίξεις)

5.

17 09 04

17 01 01,

17 01 02,

17 01 03,

17 01 07,

17 02 01,

17 02 02,

17 02 03,

17 04 07,

17 04 11,

17 06 04,

17 08 02

Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων

10,38

6. Απόβλητα κατασκευών, επισκευών & ανακαινίσεων

6.

17 09 04

17 01 02,

17 01 03,

17 01 07,

17 02 01,

17 02 02,

17 02 03,

17 04 01,

17 04 02,

17 04 07,

17 04 11,

17 06 04,

17 08 02

Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

24,42

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς των ΑΕΚΚ από το χώρο παραγωγής τους στις μονάδες επεξεργασίας.
Σε περίπτωση τροποποίησης – αναπροσαρμογής του ανωτέρου τιμοκαταλόγου από τον ΕΟΑΝ, το ΣΣΕΔ οφείλει να ενημερώσει γραπτώς τον συμβαλλόμενο. Από την ενημέρωση θα ισχύουν οι νέες τιμές.