Κόστος Διαχείρισης

Χρηματική Εισφορά Διαχειριστών ΑΕΚΚ ανά τόνο και ρεύμα αποβλήτων

Α/Α

Κατηγορία χρηματικής εισφοράς

Επιμέρους κατηγοριοποίηση

Αντιστοίχιση με εξαψήφιο κωδικό ΕΚΑ

Περαιτέρω ανάλυση με κωδικούς ΕΚΑ

Χρηματική εισφορά (€/ton)

1

Χώματα - Πέτρες

Γαιώδη- Ημιβραχώδη (Λειτουργία Οργανωμένου Χώρου διάθεσης)

17 05 04

-

1,45

Γαιώδη- Ημιβραχώδη (Μη Λειτουργία Οργανωμένου Χώρου διάθεσης)

1,70 (*)

Βραχώδη Απόβλητα Εκσκαφών

2,20 (**)

2

Απόβλητα βυθοκορήσεων

 

17 05 06

-

2,20 (**)

3

Έρμα σιδηροδρόμων

 

17 05 08

-

4,80

4

Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων

Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων & κεραμικών

17 01 07

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03

7,00

Μείγμα τούβλων, πλακιδίων & κεραμικών

17 09 04

17 01 02, 17, 01 03

4,80

Ελαφρώς επιβαρυμένα σύμμεικτα (με λίγες προσμίξεις) - Σύμμεικτα απόβλητα κατεδάφισης

17 09 04

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03,   17 01 07, 17 02 01, 17 02 02,   17 02 03, 17 04 07, 17 04 11,   17 06 04, 17 08 02

10,80

Μείγμα σκυροδέματος, ασφάλτου & χώματος (απόβλητα καθαίρεσης)

17 09 04

17 01 01, 17, 03 02, 17 05 04

2,80

5

Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών - ανακαινίσεων

Σύμμεικτα απόβλητα επιβαρυμένα (με πολλές προσμίξεις)

17 09 04

17 01 02, 17 01 03, 17 01 07,   17 02 01, 17 02 02, 17 02 03,   17 04 01, 17 04 02, 17 04 07,   17 04 11, 17 06 04, 17 08 02

25,70

6

Ασφαλτικά

Φρεζαρισμένο

17 03 02

-

2,30 (***)

Μη φρεζαρισμένο

2,80

7

Χωριστά συλλεχθέντα αδρανή

Άοπλο σκυρόδεμα

17 01 01

-

2,50

Οπλισμένο σκυρόδεμα

17 01 01

-

7,00

Τούβλα

17 01 02

-

4,80

Πλακίδια & κεραμικά

17 01 03

-

4,80

8

Λοιπά χωριστά συλλεχθέντα ΑΕΚΚ

Απόβλητα με βάση τη γύψο

17 08 02

-

12,85

Μονωτικά

17 06 04

-

12,85

Ξύλο

17 02 01

-

12,85

Γυαλί

17 02 02

-

0,40

Πλαστικό

17 02 03

-

0,40

Καλώδια

17 04 11

-

0,40

Μέταλλα

17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07

-

0,40

9

Απόβλητα προσομοιάζοντα στα ΑΕΚΚ

Περίσσεια σκυροδέματος

10 13 14

-

2,50

Απόβλητα από κοπή & πριόνισμα πέτρας

01 04 13

-

2,50

(*) Μετά από σύμφωνη γνώμη της Μονάδας επεξεργασίας, η χρηματική εισφορά μπορεί να διαμορφωθεί σε 1,25€.

(**) Μετά από σύμφωνη γνώμη της Μονάδας επεξεργασίας, η χρηματική εισφορά μπορεί να διαμορφωθεί σε 1,65€.

(***) Μετά από σύμφωνη γνώμη της Μονάδας επεξεργασίας, η χρηματική εισφορά μπορεί να διαμορφωθεί σε 1,50€.

(****) Οι διαχειριστές έργων, τα οποία διαθέτουν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και αδειοδοτήσεις (περιβαλλοντικές και λειτουργικές) για διαχείριση ΑΕΚΚ προς παραγωγή δευτερογενών υλικών εντός του έργου (αυτοδιαχειριζόμενα), δύνανται να προβαίνουν σε διαχείριση των ΑΕΚΚ που παράγουν εντός του εργοταξίου, σε συνεργασία με εγκεκριμένο φορέα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, εξαιρουμένων των αποβλήτων εκσκαφών που επαναχρησιμοποιούνται στο έργο στη φυσική τους κατάσταση, καθώς και των έργων κατηγορίας Α1 του Ν.4014/2011(για τα οποία ισχύει το Άρθρο 30 του Ν. 4819/2021). Για τα έργα αυτά η χρηματική εισφορά διαμορφώνεται σε 0,20€/tn.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς των ΑΕΚΚ από το χώρο παραγωγής τους στις μονάδες επεξεργασίας.