Η ΑΝΑΕΚΚ στο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι, από 24 Οκτωβρίου 2022 ξεκίνησε και ουσιαστικά η συνεργασία της ΑΝΑΕΚΚ με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), για την διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών και αδρανών καταλοίπων που προκύπτουν από την επεξεργασία ΑΕΚΚ στην Οργανωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής. Η συνεργασία υλοποιείται βάσει της από 23 Ιουνίου 2022 σύμβασης μεταξύ ΑΝΑΕΚΚ και ΕΔΣΝΑ. Στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμβασης οι συμβεβλημένοι με την ΑΝΑΕΚΚ συνεργάτες της, μπορούν να προσκομίζουν στο ΧΥΤΑ Φυλής απόβλητα εκσκαφών, καθώς και αδρανή κατάλοιπα που προέρχονται από μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε και να προγραμματίσουμε τα δρομολόγια σας.

Share