Επίσκεψη Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής Δημόσιου Ανενεργού Λατομείου

Την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022, διενεργήθηκε αυτοψία στον Οργανωμένο Χώρο Διάθεσης (ΟΧΔ) αδρανών υλικών εκσκαφής και καταλοίπων επεξεργασίας ΑΕΚΚ Ανατολικής Αττικής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η Επιτροπή περιηγήθηκε στο χώρο, συνοδεία των εκπροσώπων της ΑΝΑΕΚΚ και του επιβλέποντα του χώρου. Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν για την λειτουργία του χώρου και συγκεκριμένα τις προβλεπόμενες διαδικασίες αναφορικά με την είσοδο των φορτίων, την απόθεση των ΑΕΚΚ και τον τρόπο διάστρωσης τους. Επίσης ενημερώθηκαν σχετικά με την εφαρμοζόμενη τεχνική μορφολογικής αποκατάστασης – ανάπλασης και οικολογικής ανασυγκρότησης του χώρου. Ενημέρωση έγινε και αναφορικά με τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνται εντός του ΟΧΔ, τον τρόπο έλεγχο της προόδου των εργασιών καθώς και τις ενέργειες που προβλέπονται προς το σκοπό της αποφυγής δυσμενών συνθηκών, όπως ατυχημάτων, καθιζήσεων, καταπτώσεων κλπ.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τρόπο ελέγχου των εισερχόμενων φορτίων προς το σκοπό της αποφυγής εισόδου στον ΟΧΔ ακατάλληλων φορτίων, των μέτρων αντιμετώπισης – αποκατάστασης που λαμβάνονται σε περίπτωση που προκληθεί μόλυνση του περιβάλλοντος, αλλά και των μέτρων – ποινών που επιβάλλονται στους παραβάτες των όρων λειτουργίας του χώρου, προς το σκοπό της αποτροπής τέτοιων φαινομένων.
Η επιτροπή ολοκληρώνοντας της επίσκεψη της, αναγνώρισε τον καίριο ρόλο του ΟΧΔ στην εξυπηρέτηση του κατασκευαστικού κλάδου και εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση της αναφορικά με το σύνολο των ανωτέρω καθώς και την πεποίθηση της για την ομαλή συνέχιση λειτουργίας του χώρου, ενώ επισήμανε την ανάγκη για την αδειδότηση και άλλων αντίστοιχων στην Αττική.

Share