Για ιδιώτες

Είμαι ιδιώτης και κάνω ανακαίνιση ή ένα μικρό οικοδομικό έργο. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

Για κάθε εργασία μικρής κλίμακας, τα παραγόμενα ΑΕΚΚ θα πρέπει να οδηγηθούν προς επεξεργασία και ανακύκλωση. Αν ο μηχανικός έχει προβλέψει ότι θα παραχθεί ορισμένη ποσότητα ΑΕΚΚ, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με συνεργαζόμενη εταιρεία συλλογής και μεταφοράς για την ενοικίαση κάδου μπαζών. Για την έκδοση άδειας, θα πρέπει να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία με τις υπόλοιπες κατηγορίες έργων. Δηλαδή, για το κομμάτι των ΑΕΚΚ πρέπει να κατατεθεί α) το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) και β) σύμβαση του Διαχειριστή ΑΕΚΚ με το ΣΣΕΔ.

 

Για τις εργασίες που δεν συνεπάγονται την παραγωγή ΑΕΚΚ αντί του αντιγράφου της υπογεγραμμένης σύμβασης, απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση μηχανικού (άρθρο 85, παρ. 4 του Ν. 4685/2020). Αξίζει να αναφερθεί εδώ, ότι αρκετοί Δήμοι στα πλαίσια της προστασίας περιβάλλοντος, έχουν δημιουργήσει πρόγραμμα αποκομιδής μικρής ποσότητας ΑΕΚΚ. Περισσότερες πληροφορίες επ’ αυτού στον οικείο Δήμο σας.

 

Πρέπει υποχρεωτικά ένας ιδιώτης να κάνει σύμβαση με ένα ΣΣΕΔ;

Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό αν έχει κάνει ανάθεση του έργου σε ανάδοχο. Διαφορετικά είναι υποχρεωμένος καθώς βάσει της ΚΥΑ 36259/1757/Ε109/2010 θεωρείται και ο ίδιος διαχειριστής.