Για επαγγελματίες του χώρου

Ποιος θεωρείται διαχειριστής;

Ως Διαχειριστής ΑΕΚΚ, βάσει του άρθρου 3, παρ. 21, της ΚΥΑ 36259/1757/Ε109/2010, ορίζεται ο ανάδοχος δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, όπως για παράδειγμα οι κατασκευαστές, οι εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, οι επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής & μεταφοράς, όπως και εταιρείες παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης. Ο κύριος του έργου θεωρείται και αυτός διαχειριστής εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο.

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ενός διαχειριστή;

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΕΚΚ πρέπει:

  • Να συνεργάζεται με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ για την διαχείριση των ΑΕΚΚ.
  • Να μεριμνά ώστε τα ΑΕΚΚ που παραδίδονται στις συνεργαζόμενες με το ΣΣΕΔ μονάδες να μην περιέχουν οικιακά ή επικίνδυνα ή άλλου τύπου απόβλητα που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 36259 Σε αντίθετη περίπτωση ο Διαχειριστής ΑΕΚΚ υποχρεούται με δικό του κόστος και ευθύνη να τα παραλάβει από τις Μονάδες Επεξεργασίας ή τους χώρους αξιοποίησης, και να τα διαχειριστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τα απόβλητα αυτά.
  • Αν δεν εκτελεί εργασίες συλλογής & μεταφοράς να συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους συλλέκτες-μεταφορείς, όπως ορίζεται στο άρθρο 85 του Ν.4685/2020.
  • Να ενημερώνει το ΣΣΕΔ για κάθε νέο έργο που πραγματοποιεί, αποστέλλοντας το ΣΔΑ και την Άδεια Δόμησης/Κατεδάφισης, δίνοντας τη δυνατότητα στο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ να ελέγχει την εφαρμογή του. Όπως επίσης, να ενημερώνει και για το τέλος των εργασιών του εκάστοτε έργου.

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς;

Από τις 7 Οκτωβρίου 2020, ισχύουν οι νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες φορτηγών ΔΧ, καθώς και για επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σε επαγγελματική βάση. Σύμφωνα με τον Ν. 4685/2020 οι παραπάνω επιχειρήσεις, είναι υποχρεωμένες:

α) να εγγραφούν και να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012

β) να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο θα αναγράφει ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και ότι καλύπτεται η επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση με υποχρεωτικό ασφαλισμένο κεφάλαιο κατ ελάχιστο 100.000 ΕΥΡΩ. Πρόκειται ουσιαστικά για ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης για τη Συλλογή και Μεταφορά Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν 4685/2020 και,

γ) να συνεργάζονται με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ.

Η υποχρέωση έκδοσης άδειας συλλογής και μεταφοράς καταργείται.

 

Τι πρέπει να κάνω για την έκδοση άδειας δόμησης ή κατεδάφισης;

Με βάση το άρθρο 85 του Ν. 4685/2020, η έκδοση οικοδομικής άδειας χρειάζεται την κατάθεση:

α) το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ),

β) σύμβαση του Διαχειριστή ΑΕΚΚ με το ΣΣΕΔ και

γ) εγγυητική επιστολή.

 

Πώς υπολογίζεται η εγγυητική επιστολή για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και πότε επιστρέφεται;

Η εγγυητική επιστολή υπολογίζεται με βάση τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου και είναι 0,2% για έργα εκσκαφών και 0,5% για έργα κατασκευών και κατεδαφίσεων. Κατατίθεται σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και επιστρέφεται με την προσκόμιση Βεβαίωσης Ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ του έργου (άρθρο 7, παρ. 3, εδάφια α2, α3 & α4 της ΚΥΑ 36259).

 

Πώς υπολογίζω τις ποσότητες ΑΕΚΚ στο ΣΔΑ;

Οι παραγόμενες ποσότητες ΑΕΚΚ υπολογίζονται με τη χρήση των παρακάτω τύπων:

 

Μπορώ να διαχειριστώ τα προϊόντα εκσκαφών τοπικά, στο έργο;

Για τα ιδιωτικά έργα, ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μέρος από τα προϊόντα εκσκαφής (κωδικός ΕΚΑ 170504) στο ίδιο έργο. Ωστόσο, στο ΣΔΑ θα πρέπει να δηλώνονται οι συνολικές ποσότητες αποβλήτων εκσκαφών και στην αντίστοιχη στήλη η ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί στο ίδιο έργο. Ειδάλλως, θα πρέπει να οδηγηθεί μέσω ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ σε συνεργαζόμενη μονάδα επεξεργασίας.

Στα δημόσια έργα δεν υπάρχει υποχρέωση διαχείρισης της περίσσειας εκσκαφών μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Αρκεί να περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή να περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση ανάθεσης έργου (άρθρο 7, παρ. 3β1 της ΚΥΑ36259, διευκρινιστική εγκύκλιος με αρ. Πρωτ.: οικ. 4834/2019).

 

Πώς μπορώ να μειώσω το κόστος διαχείρισης ΑΕΚΚ;

Ιδανική μέθοδος για την μείωση του κόστους διαχείρισης είναι η Διαλογή στην Πηγή, δηλαδή ο διαχωρισμός των ΑΕΚΚ με βάση το είδος τους.

Στις κατεδαφίσεις, η σταδιακή αποξήλωση του κτιρίου (από κουφώματα, πόρτες, είδη υγιεινής κτλ.) και η μεταφορά των φορτίων ανά είδος αποβλήτου συνεπάγεται μείωση 38% – 55% του κόστους επεξεργασίας και ανακύκλωσης.

 

Μπορώ να μεταφέρω τα ΑΕΚΚ σε μονάδα που βρίσκεται σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα; Έχω αναλάβει δημόσιο έργο σε ένα Νομό.

Σε περίπτωση που η Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) καλύπτεται ήδη από ΣΣΕΔ, τότε θα πρέπει να συνεργαστείτε με αυτό το ΣΣΕΔ και να οδηγήσετε τα ΑΕΚΚ στην συνεργαζόμενη μονάδα. Αν στην Π.Ε. δεν δραστηριοποιείται κάποιο ΣΣΕΔ, τα ΑΕΚΚ πρέπει να οδηγούνται σε αδειοδοτημένο χώρο και να μην γίνεται ανεξέλεγκτη απόθεση. Εάν δεν υπάρχει μονάδα στην Π.Ε., μπορείτε να τα οδηγήσετε στην κοντινότερη μονάδα.

 

Ποιες είναι οι συνέπειες εάν δεν συνεργαστώ με ΣΣΕΔ ή εάν δεν διαχειριστώ όλα τα απόβλητα σύμφωνα με τη νομοθεσία;

Η συνεργασία με ΣΣΕΔ για την διαχείριση των ΑΕΚΚ είναι υποχρεωτική στις περιοχές που ήδη δραστηριοποιούνται. Ωστόσο, η ορθή διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από κάθε δραστηριότητα είναι υποχρέωση του παραγωγού και θα πρέπει να μεριμνά για την καλύτερη δυνατή λύση, ασχέτως αν δραστηριοποιείται ΣΣΕΔ ή όχι. Το περιβάλλον πλέον προστατεύεται με τον Νόμο 4042/2012 (περί Ποινικής Προστασίας του Περιβάλλοντος) και οποιαδήποτε ενέργεια με αρνητικές συνέπειες και οικολογική ζημιά, επιφέρει βαριές χρηματικές ποινές και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και φυλάκιση.

 

Ποιο είναι το όριο της απόκλισης μεταξύ του ΣΔΑ και της βεβαίωσης παραλαβής ΑΕΚΚ, που γίνεται αποδεκτή; Τι συμβαίνει όταν είναι αρκετά μεγάλη;

Δεν υπάρχει σαφές αποδεκτό όριο των αποκλίσεων. Ωστόσο, αν είναι αρκετά μεγάλη η απόκλιση, θα πρέπει να δικαιολογηθεί από τον μηχανικό του έργου. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος επιβολής κυρώσεων. Πάραυτα, ο μηχανικός θα πρέπει να είναι προσεκτικός κατά την εκτίμηση των παραγόμενων ΑΕΚΚ και την συμπλήρωση του ΣΔΑ.

 

Μπορεί το ΣΣΕΔ να βοηθήσει στον υπολογισμό του ΣΔΑ;

Φυσικά. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του ΣΣΕΔ.