Για δημόσιους φορείς

Τα προϊόντα εκσκαφής από δημόσια έργα σε τι καθεστώς διαχείρισης υπόκεινται;

Στα δημόσια έργα δεν υπάρχει υποχρέωση διαχείρισης της περίσσειας εκσκαφών μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Αρκεί να περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή να περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση ανάθεσης έργου (άρθρο 7, παρ. 3β1 της ΚΥΑ36259, διευκρινιστική εγκύκλιος με αρ. Πρωτ.: οικ. 4834/2019).

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ενός ανάδοχου δημόσιου έργου και ποια είναι  τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ;

Ο ανάδοχος δημόσιου έργου είναι υποχρεωμένος να συνάψει σύμβαση με ένα εγκεκριμένο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ για την διαχείριση των αποβλήτων και να έχει συμπληρώσει το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) με την εκτίμηση των παραγόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ. Το συμφωνητικό ΣΣΕΔ και ανάδοχου, μαζί με το ΣΔΑ πρέπει να τα προσκομίσει στον φορέα πριν την υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης έργου.

 

Ο φορέας μου εκτελεί έργο αυτεπιστασίας. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας;

Η νομοθεσία για την διαχείριση των ΑΕΚΚ που προκύπτουν από δημόσια έργα ισχύει ως έχει, άσχετα αν εκτελείται έργο με αυτεπιστασία ή εργολαβία.

 

Το κόστος για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, μπορεί να συμπεριληφθεί από την υπηρεσία μου στον προϋπολογισμό του έργου;

Στον Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων και την Εγκύκλιο 11/19-06-2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει ότι είναι υποχρέωση κάθε υπηρεσίας να συμπεριλάβει το κόστος μεταφοράς ΑΕΚΚ και το κόστος υποδοχής τους στις μονάδες (χρηματική εισφορά).

 

Στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας μου, υπάρχουν χώροι ανεξέλεγκτης απόρριψης ΑΕΚΚ. Ποιος είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό των χώρων και την προστασία τους;

Οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για την καθαριότητα, την συντήρηση και την προστασία όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, λαμβάνοντας μέτρα για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, για την αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος (άρθρο 75, παρ. 1, εδάφιο β4 του Ν. 3643/2006 και άρθρο 94, παρ. 1, εδάφιο  25 του Ν. 3852/2010).