Γεωγραφική Εμβέλεια

Η ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ προς επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων σχεδιάζει και υλοποιεί πρόγραμμα αύξησης τόσο των συνεργαζόμενων με αυτή μονάδων ανακύκλωσης και διαχειριστών, όσο και των διαχειριζόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ, επεκτείνοντας σταδιακά την γεωγραφική της εμβέλεια, η οποία ανέρχεται πλέον σε 18 Περιφερειακές Ενότητες (πληθυσμιακή κάλυψη 47,6%).