Αδειοδότηση

Η ΑΝΑΕΚΚ Α.Ε. έλαβε έγκριση λειτουργίας μετά από απόφαση του ΕΟΑΝ με αρ. πρωτ. Οικ. 633/15-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΝ46Ψ8ΟΖ-ΝΤΞ), ως Συλλογικό Σύστημα, για την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, με γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Αττικής. Ενώ μετά από ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας, με την αρ. αποφ. 170.1/25.06.2020 (ΑΔΑ:66Β446Ψ8ΟΖ-ΘΕΝ) του ΔΣ του ΕΟΑΝ, έλαβε επάρκεια αποκατάστασης ανενεργών λατομείων με ταυτόχρονη επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ανανέωση της έγκρισης ΣΣΕΔ – απόφαση 170.1/25-06-2020 του Δ.Σ. του Ε.Ο.Αν. Download

Έγκριση ΣΣΕΔ – απόφαση με αρ. πρωτ.: Οικ. 633/15-04-2014 του Δ.Σ. του Ε.Ο.Αν. Download