Αδειοδότηση

Η ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ έλαβε έγκριση λειτουργίας ως Συλλογικό Σύστημα για την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ – ΑΕΚΚ) με την υπ. αριθ. οικ.633/15-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΝ46Ψ8ΟΖ-ΝΤΞ), απόφαση του ΕΟΑΝ με γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Αττικής. Με την υπ. αριθ. 170.1/25.06.2020 (ΑΔΑ:66Β446Ψ8ΟΖ-ΘΕΝ) απόφαση του ΕΟΑΝ ανανεώθηκε η έγκριση λειτουργίας της έως την 1 Ιουλίου 2026, έλαβε επάρκεια αποκατάστασης ανενεργών λατομείων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 72.5.1/2016 απόφαση ΔΣ του ΕΟΑΝ και ταυτόχρονα επέκτεινε τη γεωγραφική εμβέλεια στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου. Κατ’ εφαρμογή του Ν. 4819/2021 εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 199.1/23-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΖΑ146Ψ8ΟΖ-ΣΒΓ) απόφαση του ΕΟΑΝ το Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΣΣΕΔ που περιλαμβάνει επέκταση της γεωγραφικής του στις ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας & Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στις ΠΕ Αρκαδίας, Αργολίδας & Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην ΠΕ Κέας – Κύθνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Νομού Κυκλάδων, στη ΠΕ Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στην ΠΕ Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Τροποποίηση και αντικατάσταση της έγκρισης ΣΣΕΔ – απόφαση 199.1/23-11-2022 του ΔΣ του ΕΟΑΝ. Download

Ανανέωση της έγκρισης ΣΣΕΔ – απόφαση 170.1/25-06-2020 του Δ.Σ. του Ε.Ο.Αν. Download

Έγκριση ΣΣΕΔ – απόφαση με αρ. πρωτ.: Οικ. 633/15-04-2014 του Δ.Σ. του Ε.Ο.Αν. Download