ΑΝΑΕΚΚ AE

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ», αποτελεί φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εγκεκριμένο από τον  Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Ιδρύθηκε το 2014 με γεωγραφική εμβέλεια αρχικά την Περιφέρεια Αττικής, ενώ το 2020 η έγκρισή του ανανεώθηκε για ακόμη μία εξαετία μέχρι το 2026, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά του και λαμβάνοντας ταυτόχρονα την απαραίτητη τεχνική επάρκεια για την αποκατάσταση ανενεργών λατομικών χώρων. Στοχεύοντας στην αύξηση τόσο των συνεργαζόμενων με αυτή διαχειριστών, όσο και των διαχειριζόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ, προς επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, το 2022 επέκτεινε εκ νέου την γεωγραφική του εμβέλεια, η οποία ανέρχεται πλέον σε 18 Περιφερειακές Ενότητες (πληθυσμιακή κάλυψη 47,6%). Σκοπός του ΣΣΕΔ είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος των εργασιών ορθής διαχείρισης των ΑΕΚΚ και των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την ανακύκλωσή τους, με στόχο την αξιοποίηση των υλικών και την επαναπροώθησή τους στο ρεύμα της αγοράς. Παράλληλα, λειτουργεί ως ενημερωτικός φορέας με σκοπό την προώθηση της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ και την ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά κυρίως των άμεσα και έμμεσα συμβαλλόμενων με τον κατασκευαστικό κλάδο (μηχανικούς, τεχνικές εταιρίες, χωματουργούς, μονάδες επεξεργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς). Προς εκπλήρωση των στόχων του, το ΣΣΕΔ συνεργάζεται με αδειοδοτημένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση ή/και επεξεργασία των ΑΕΚΚ και την εν γένει διαχείρισής τους, είτε προς το σκοπό της ανακύκλωσής τους είτε προς το σκοπό της αξιοποίησής τους με την χρήση τους σε εργασίες επιχωματώσεων, αποκατάστασης ανενεργών και ενεργών λατομείων, επικάλυψης χώρων υγειονομικής ταφής και γενικά αναμόρφωσης υποβαθμισμένων τοπίων.

Γεωγραφική Εμβέλεια

Χρήσιμες Πληροφορίες

Τελευταία Νέα

Με την υπ' αριθ. 199.1/23-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΖΑ146Ψ8ΟΖ-ΣΒΓ) απόφαση της 199ης/23-11-2022 τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΑΝ, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4819/2021, η υπ' αριθ. 170.1/25-06-2020 απόφαση έγκρισης Read more
Η εταιρεία ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ, όντας ένα από τα πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, μέσα από το πρόγραμμα δράσης της όσον αφορά την εταιρική κοινωνική της ευθύνη για Read more
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι, από 24 Οκτωβρίου 2022 ξεκίνησε και ουσιαστικά η συνεργασία της ΑΝΑΕΚΚ με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), για την διαχείριση Read more
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία της ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ στο μεγαλύτερο εκθεσιακό event του κατασκευαστικού κλάδου, την ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO, που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 14 – 16 Οκτωβρίου. Η επισκεψιμότητα στο Read more