Στόχοι Διαχείρισης

Η ΑΝΑΕΚΚ διαχειρίστηκε περισσότερους από 400.000 τόνους ΑΕΚΚ κατά το έτος 2021. Όχι μόνο επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, αλλά σημαντική ήταν η συνδρομή του ΣΣΕΔ στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την διαχείριση των αποβλήτων.