Μέθοδοι Εναλλακτικής Διαχείρισης

Η βασική μέθοδος εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ σε αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας είναι η ακόλουθη:

 

Καθαρά απόβλητα εκσκαφών του κωδικού ΕΚΑ 17 05 04 (χώματα, πέτρες), καθώς και αδρανή κατάλοιπα που προκύπτουν από μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ και ανήκουν στον κωδικό ΕΚΑ 19 12 09 (ορυκτά π.χ. άμμος, πέτρες) αξιοποιούνται μέσω της χρήσης τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων με βάση την ακόλουθη μέθοδο.