Η εταιρεία

Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων – Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Αττικής Ανώνυμη Εταιρία με διακριτικό τίτλο <<ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.>>, είναι μια ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα και γεωγραφική εμβέλεια το Ν. Αττικής. Εγκρίθηκε με την υπ’ Αριθ. Πρωτ. οικ. 633/15-04-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και λειτουργεί σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010.

Σκοπός του συστήματος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση ιδιωτών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σχετικά με την ορθή διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Ανακαινίσεων ).

Το σύστημα αναλαμβάνει να συνάψει συμβάσεις με τους υπόχρεους διαχειριστές των Α.Ε.Κ.Κ. (τεχνικές εταιρίες, αδειοδοτημένους συλλέκτες/μεταφορείς και εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας), να οργανώνει καθώς και να ελέγχει όλες τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων και τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την ανακύκλωση των Α.Ε.Κ.Κ.

Στόχος του συστήματος είναι η πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου από την ανεξέλεγκτη ρίψη αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις καθώς και η αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών με τελικό προορισμό την διακίνηση τους πίσω στην αγορά.